Privacy-verklaring

Inleiding
Deze website is een uitgave van Stedenman.nl. Het is mogelijk dat bij het aanbieden van diensten zoals bijvoorbeeld de websites of de digitale nieuwsbrief van Stedenman.nl informatie van jou als gebruiker verwerkt wordt. Deze informatie wordt hieronder aangeduid als ‘persoonsgegevens’. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Stedenman.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de websites die zij uitgeeft en beheert van groot belang is voor activiteiten. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stedenman.nl. Stedenman.nl heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op https://www.cbpweb.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt van Stedenman.nl is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Stedenman.nl of haar partners niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Stedenman-diensten (bijvoorbeeld polls) is het invoeren van persoonsgegevens dan ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Stedenman.nl wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan Stedenman.nl verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens
Stedenman.nl kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Stedenman.nl bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Ook is het mogelijk dat Stedenman.nl jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Stedenman.nl gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina’s zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat Stedenman.nl zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. Stedenman.nl verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan jouw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaaldienst gebruikt Stedenman.nl de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Stedenman.nl de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Stedenman.nl vermoedt dat het jouw interesse heeft of, als je daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Stedenman.nl, nadat je je toestemming hebt gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen je interesseprofiel valt.

Als je via de websites van Stedenman.nl gebruik wil maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden doorgegeven wordt je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om doorgifte te verbieden. Indien je gebruik maakt van diensten van partners van Stedenman.nl gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Het is mogelijk dat Stedenman.nl op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Stedenman.nl zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Stedenman.nl kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Stedenman.nl-diensten of om de rechten van Stedenman.nl te beschermen.

Beheer
Stedenman.nl is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Stedenman.nl back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt Stedenman.nl uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Stedenman.nl analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. Stedenman.nl wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden legt Stedenman.nl vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Stedenman-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Stedenman-computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Jouw rechten
Stedenman.nl wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de  manier waarop Stedenman met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je altijd bericht sturen aan:
info (at) stedenman.nl. (in verband met spam: vervang (at) door @)

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wil weten welke gegevens over jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil corrigeren en als je gegevens wil laten wissen. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.

Cookies
Tot slot een korte toelichting over het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten je in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Stedenman.nl dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Wilt je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt je opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op https://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Wijzigen van de privacyverklaring
Stedenman.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Stedenman.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd